Renfe

Buscar en Irene de Renfe

BonoAVE

Contido da páxina

Bono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para realizar 10 viaxes de forma indistinta entre dúas estacións concretas para determinar no momento da compra do BonoAVE.

Poderanse realizar as viaxes en todos os servizos AVE, así como nos servizos Larga Distancia realizados por liña de Alta Velocidade que sexan coincidentes con traxectos de trens AVE. O bono é válido unicamente para prazas sentadas.

Co BonoAVE obtense un desconto do 35 % sobre o prezo da tarifa Xeral de servizos AVE en función do traxecto adquirido polo cliente. Sobre este prezo non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Mapa Ave

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses contados a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

As modalidades de BonoAVE son as seguintes:

  • BonoAVE Preferente.
    O titular do BonoAVE Preferente pode formalizar o seu billete na súa clase ou unha inferior sen dereito a ningunha compensación.
  • BonoAVE Turista.
    O titular do BonoAVE Turista pode formalizar o seu billete en clase Turista, Turista+ e Preferente, nestas dúas últimas previo abono da diferenza de prezo respecto da tarifa Xeral AVE correspondente.

Canles de venda do bono

Despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto, situadas nas estacións.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo, sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

Nos despachos de billetes das estacións poderase realizar a anulación dun BonoAVE, adquirido a través de calquera canle excepto en axencias de viaxes virtuais.

Nas axencias de viaxes presenciais poderanse anular só os adquiridos por esta canle. Os adquiridos nas axencias virtuais deberán anularse unicamente na axencia virtual emisora.

Formalización da reserva

A formalización da reserva do billete é obrigatoria para cada viaxe.

Canles de venda da formalización da reserva

Despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto.

Comprar o BonoAVE

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación

Admítese a anulación da formalización sen ningún custo asociado para o cliente.

Perda do tren

  • En caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine.
  • Co 20 % do prezo do novo billete calculado sobre a tarifa Xeral, sempre e cando viaxe en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

O cliente deberá presentar o BonoAVE xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional